Back to the top

Regulamin

About Us

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na imprezę, która została odwołana. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymieniony powyżej.

PRAWA DO WSTĘPU

1. Na imprezy zamknięte organizowane w czasie Bachanaliów 2019 odbywających się na stadionie AZS-u przy ulicy Wyspiańskiego 58 – zwane dalej imprezami, prawo wstępu mają:
• Studenci za okazaniem legitymacji studenckiej oraz ważnego biletu ulgowego.
• Osoby nie będące studentami posiadające ważny bilet wstępu, które ukończyły 16 rok życia oraz osoby w wieku poniżej 16 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej.
• Posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora imprezy.
• Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania przy sobie biletu wstępu i okazania go na życzenie służb bezpieczeństwa.
UWAGA: raz skasowany bilet wstępy nie uprawnia jego właściciela do ponownego wejścia na terane imprezy (jeśli opuścił on teren imprezy).

2. Na imprezy zamknięte organizowane w czasie Bachanaliów 2019 wstępu nie mają:
• Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
• Osoby, którym oznakowany agent ochrony odmówi prawa wstępu na imprezę. Agent ochrony nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na imprezę danej osobie.

3. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

WJAZD POJAZDÓW
1. Do wjazdu na teren imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe wydane przez organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio wskazanych przez organizatora.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na podstawie art.16 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 oraz jej późniejszych nowelizacji, funkcjonariusze służb ochrony/porządkowych uprawnieni są do:
• sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
• legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
• przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w (art.14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.),
• w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania do opuszczenia terenu imprezy masowej,
• ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia.
Wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

2. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broń palna, petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże, pojemniki z gazem, plastykowe i szklane butelki wypełnionych cieczą).
3. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu organizatora.
6. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie wysokiego poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu lub atak epilepsji.
7. Posiadacz biletu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
8. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa się impreza jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby i wizerunku w celu dokumentacji koncertu przez Organizatora.
9. Ponadto uczestnikom imprezy zakazuje się:
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (płoty, mury, drzewa, dachy itp.),
• wchodzenia na obszary nie przeznaczone do celów imprezy,
• rzucania wszelkimi przedmiotami,
• sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora,
• fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody organizatora (*nie dotyczy urządzeń typu smartphone),
• wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami domowymi (pies, kot itp.),
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
• spożywania alkoholu poza wyznaczoną w tym celu oznakowaną strefą.
Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszy regulamin.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY I PRZEKAZANE POLICJI. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH, NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

DANE ORGANIZATORA:
PARLAMENT STUDENCKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
CAMPUS A
ul. Podgórna 50 B
pok. 10 (DS.1 Rzepicha)
65-246 Zielona Góra
tel. +48603747486 lub +48519356343

Bez kategorii

Bachanaliowy STAND-UP POLSKA

Kolejny raz Stand-up Polska zawita do Zielonej Góry! Już w zeszłym roku mogliście bawić...
Bez kategorii

Wielkie Grillowanie po raz kolejny z klubem X-Demon!

Wielkie Grilowanie z klubem X-Demon – Zielona Góra! To już piate wspólne grillowanie X-Demona...
Bez kategorii

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Bilety w przedsprzedaży w cenie studenci 5 zł i pozostali 25 zł dostępne są...

KONTAKT

współpraca
kontakt@bachanalia.pl lub ps@org.uz.zgora.pl
tel. +48 603 747 486, +48 519 356 343

media
akredytacje@bachanalia.pl
(zgłoszenia do 10 maja)

SOCIAL MEDIA

© 2018 Bachanalia.pl. Stworzone z pasją przez Lemonova