Back to the top

Regulamin sklepu

About Us

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BACHANALIA.PL

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet dokonywanej przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.bachanalia.pl, zwany dalej „Sklepem”. Regulaminem objęto również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz politykę prywatności i informację o plikach „Cookies”.
2. Sklep jest własnością Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ‘UZeciak’ z siedzibą przy ul. Podgórnej 50b/15, 65-001 Zielona Góra zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Szczecnie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000401195, NIP 973 100 67 43, zwanej dalej „Sprzedawcą” i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
3. Regulamin obowiązuje od 10.10.2022 roku.
4. Poniższe określenia posiadają na gruncie Regulaminu następujące znaczenie:
a) Klient – każdy podmiot, który składa zamówienie korzystając z witryny www.bachanalia.pl, dokonuje zakupu w Sklepie lub korzysta z usług Sprzedawcy świadczonych drogą elektroniczną,
b) Klient będący Konsumentem – Klient będący osobą fizyczną, który korzysta z witryny www.bachanalia.pl dokonuje zakupu w Sklepie lub korzysta z usług Sprzedawcy świadczonych drogą elektroniczną w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) Klient niebędący Konsumentem – każdy Klient inny niż zdefiniowany pod lit. b) powyżej,
d) Dzień Roboczy – oznacza dzień roboczy przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,
e) Hasło – indywidualny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie,
f) Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta,
g) Towar – towar (lub usługa) zbywany przez Sprzedawcę w Sklepie, objęty zamówieniem Klienta,
h) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.bachanalia.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, w szczególności: ilość produktów, ceny towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
5. Zakładając Konto lub składając zamówienie na stronie internetowej www.bachanalia.pl Klient oświadcza, że zapoznał się uprzednio z treścią Regulaminu, jest ona dla niego w pełni zrozumiała, akceptuje warunki Regulaminu w całości oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient oświadcza również, że przed założeniem Konta lub przed złożeniem zamówienia Regulamin został mu nieodpłatnie udostępniony w sposób pozwalający Klientowi pozyskać, odtwarzać i utrwalać treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
6. Sprzedawca wskazuje następujące dane do dokonywania wpłat z tytułu zamówień złożonych w Sklepie:
Posiadacz rachunku bankowego: Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ‘UZeciak’ z siedzibą przy ul. Podgórnej 50b/15, 65-001 Zielona Góra
KRS
0000401195, NIP 973 100 67 43
Rachunek bankowy w mBank numer:
07 1140 2004 0000 3402 7943 1045

7. Zawartość strony internetowej Sklepu, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Towary, cenniki czy inne zestawienia cen, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz każdorazowo są zaproszeniem do zawarcia umowy.
8. W celu składania przez Klienta zamówień w Sklepie i korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
9. Sprzedawca informuje, że co do zasady dla składania zamówień w Sklepie i korzystania ze Sklepu nie jest niezbędna akceptacja plików „Cookies”. Wyłączenie obsługi „Cookies” może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług i funkcji udostępnianych w ramach strony internetowej Sklepu. Kupujący korzystając ze strony internetowej Sprzedawcy, ma prawo w każdym czasie wyłączyć „Cookies”. Wyłączenie obsługi „Cookies” jest możliwe w przeglądarce Klienta. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
10. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.bachanalia.pl wypełniając formularz rejestracyjny.

II. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z prawem i określony w Regulaminie. Korzystanie z jakichkolwiek zasobów i treści strony internetowej Sklepu (w tym np. fotografii lub sposobów prezentacji) może się odbywać tylko za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy.
2. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach i sposobach stosowanych w sieci internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony internetowej Sklepu przez Klienta lub osoby trzecie, którymi Klient się posługuje, do przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz treści o charakterze bezprawnym. Akceptując treść Regulaminu Klient oświadcza, że nie naruszy tego zakazu.
5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu lub umieszczaniu przez niego treści na stronie internetowej Sklepu.
6. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie jest jednak w stanie zagwarantować, że każdy wariant konfiguracyjny internetu lub sprzętu elektronicznego Klienta umożliwi korzystanie ze Sklepu.
8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

III. Konto Klienta

1. Klient jest uprawniony do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomianego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem” lub „Kontem Klienta”, W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.bachanalia.pl.
2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala Hasło.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne (wypełnienie takich pól jest dobrowolne);
b) Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, przy czym niepotwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;
c) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego potwierdza, że został poinformowany przez Sprzedawcę, że Sprzedawca będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych do realizacji umowy zawartej z Klientem (zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.
5. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b) potwierdzeniu wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązku informacyjnego w zakresie informacji, że Sprzedawca będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji umów zawartych z Klientem, zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania jak również wyrażeniu zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie rejestracji (wypełniania formularza rejestracyjnego), Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w celach statystycznych (w tym wypełniania ankiet oceny procesu składania zamówień, ankiet oceny realizacji zamówienia, ankiet oceny produktu), rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych lub w celu potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących. W takim przypadku, Sprzedawca uprzednio poinformuje Klienta o celu przetwarzania jego danych osobowych oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych kategoriach odbiorców tych danych oraz o tym, że podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, zgoda Klienta może być w każdym czasie odwołana, a Klient posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. W trakcie rejestracji, Klient może dodatkowo zapisać się na newslettera. Zapisanie na newslettera wymaga wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Klienta jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana, a Klient posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Rejestracja na newslettera Sprzedawcy następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
9. Klient powinien dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

IV. Składanie zamówień

1. Warunkiem skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia i  jego przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową Sklepu: www.bachanalia.pl.
2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń przez Sprzedawcę, jeśli uprzednio nie zostanie opłacone zgodnie z ust. 15 poniżej.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
5. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Momentem zawarcia umowy jest złożenie przez Sprzedawcę Klientowi oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji (wskazanego w ust. 9 poniżej).
6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Towaru.
7. Jeśli terminowa realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim realizacja nie jest możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa zamówienia dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).
8. W stosunkach z Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z uprawnienia do złożenia propozycji wskazanych w ust. 7 powyżej również w sytuacji, gdy terminowa realizacja zamówienia będzie utrudniona.
9. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru (ust. 6) albo przyjęcia przez Klienta propozycji zmiany zamówienia (ust. 7), Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji. Moment otrzymania przez Klienta tej informacji jest chwilą zawarcia umowy.
10. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Sprzedawca doręcza mu również na piśmie potwierdzenie informacji wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie dodatkowo dołączone w formie pisemnej do przesyłki kierowanej do Klienta będącego Konsumentem, w której zawarta będzie informacja o:
a)  głównych cechach Towaru z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
b)  danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c)  adresie przedsiębiorstwa Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
d)  adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
e)  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Towar wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
g)  sposobie i terminie zapłaty;
h)  sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
i)  sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 w/w ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
j)  kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
k)  obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli Konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
l)  braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
m)  obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
n)  istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
o)  kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
p)  czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
q)  minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
r)  wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedawcy;
s)  funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
t)  mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
u)  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

11. Cena na stronie internetowej Sklepu zamieszczona przy danym Towarze:
a) stanowi cenę brutto (z podatkiem VAT) Towaru określoną w złotych polskich. Dodatkowo, Sprzedawca zamieszcza jednostkową cenę brutto (z podatkiem VAT), to jest cenę za jednostkę miary Towaru, jeżeli cena ta wyraża się inną kwotą niż cena brutto Towaru;
b) nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy;
c) nie zawiera informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
12. Ostateczną ceną Towaru wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na stronie Sklepu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (uwzględniającej wszelkie należności Klienta wobec Sprzedawcy, w tym łączną cenę zamówionego Towaru czy koszty dostawy) zostanie jednoznacznie określona w podsumowaniu zamówienia Klienta, przed wysłaniem formularza zamówienia do Sprzedawcy, a po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz po określeniu przez Klienta formy płatności (dokonywanym w ostatnim etapie składania formularza zamówienia).
14. Klient będący Konsumentem za zamówione Towary może zapłacić w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy  (przedpłata).
15. Klient niebędący Konsumentem dokonuje płatności za zamówione Towary w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Sprzedawca uzależnia wysyłkę Towarów do Klienta niebędącego Konsumentem od uprzedniego uznania środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym.
16. Klient może modyfikować zamówienie do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej informacji Sprzedawcy potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę do Klienta. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu zamówienia (ilości, asortymentu), anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze VAT. Sprzedawca zastrzega, że  dodanie przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z całości lub części zamówienia, zapłata dokonana przez niego z góry (przedpłata) zostanie mu zwrócona przez Sprzedawcę (w całości lub odpowiedniej części) w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z całości lub części zamówienia.
17. Sprzedawca wykona umowę i dostarczy Klientowi Towar najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia.
18. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia.
19. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta będącego Konsumentem również o terminie dostawy przesyłki.
20. Klient może sprawdzić przesyłkę i jej zawartość w obecności osoby doręczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru Klient może żądać spisania z osobą doręczającą przesyłkę protokołu szkody. Klient może przesłać taki protokół na adres 
kontakt@uzeciak.pl. W przypadku Klientów będących Konsumentami, spisanie protokołu nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi.
21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy dowód zakupu Towaru (paragon fiskalny lub fakturę VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wolą Klienta).
22. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, osoba doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej zwrotnego odesłania do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponowny termin i koszt dostawy.

V. Warunki dostawy

1. Sprzedawca nadaje przesyłki w Dni Robocze wyłącznie na terenie Polski, wybraną przez siebie firmą kurierską.
2. W przypadku zamówień Klientów będących Konsumentami, przesyłka z zamówionym Towarem będzie nadawana w ciągu 3 Dni Roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. W przypadku zamówień Klientów niebędących Konsumentami, przesyłka z zamówionym Towarem będzie nadawana w ciągu 3 Dni Roboczych od daty uznania płatności za zamówione Towary (przedpłaty) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Koszt dostawy jest proporcjonalny do wagi i gabarytu paczki zawierającej zamówiony Towar. Dokładny koszt będzie każdorazowo przedstawiany Klientowi przy składaniu zamówienia w Sklepie.

VI. Reklamacje

Klient będący Konsumentem
1. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru, domniemywa się, że ta niezgodność istniała w chwili wydania Towaru. Domniemywa się, że Towar jest zgodny z umową:
a) jeżeli Towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju lub
b) jeżeli Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (w szczególności zapewnieniach wyrażonych w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszących się do właściwości towaru, w tym terminu, w jakim towar ma je zachować), zaś
c) w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru – jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy (chyba, że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru).
2. Za niezgodność Towaru z umową uważa się także nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Klienta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedawcę lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność.
3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć oceniając rozsądnie.
4. Jeśli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć reklamację i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność wymiany lub naprawy oznacza, że Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta (w tym kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów, ponownego montażu i uruchomienia). Zwrot poniesionych kosztów dostarczenia Towaru odbywa się niezależnie od uznania reklamacji Klienta.
5. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Klienta żądanie wskazane w pkt 4 powyżej, nie ustosunkuje się do niego w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
6. Klient ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy, jeżeli Klient nie może żądać naprawy Towaru lub wymiany na nowy z tego względu, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu Kupującego w odpowiednim czasie albo też naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znacznie niedogodności. Jednak Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna.
7. Klient traci uprawnienia opisane w ust. 4-6 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy zawiadomienia przed jego upływem.
8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru. Upływ terminu nie wyłącza wykonywania uprawnień Klienta, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności Towaru i nie zwrócił na to uwagi Klienta.

Klient niebędący Konsumentem.
9. Względem Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytuł rękojmi za wady fizyczne Towaru, z tym że:
a) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub wydania Towaru,
b) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w Towarze.
10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
11. Uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od wydania Towaru.

Miejsce i sposób składania reklamacji:
12. W razie zgłaszania reklamacji na Towar lub zwrotu Towaru, Klient jest proszony o dokonanie tego poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bachanalia.pl i złożenie go mailem pod adresem internetowym kntakt@uzeciak.pl. Sprzedawca zaznacza, że wypełnienie i złożenie formularza jest dobrowolne i nie jest warunkiem przyjęcia lub uznania reklamacji albo zwrotu towaru.
13. Reklamacje mogą być także składane pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca wskazuje, że reklamacja może być składana z wykorzystaniem wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bachanalia.pl. Sprzedawca zaznacza, że skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i nie jest warunkiem przyjęcia lub uznania reklamacji albo zwrotu Towaru.
14. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy tj, SSiAUZ „UZciak” ul. Podgórna 50b/15, 65-001 Zielona Góra z dopiskiem Marek Herejczak,
15. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca naprawi lub wymieni Towar albo – stosownie do żądania Klienta – obniży jego cenę albo też w razie odstąpienia od Umowy zwróci pełną należność za wadliwy Towar. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od Umowy wszystko to, co Strony sobie świadczyły w wykonaniu Umowy, podlega wzajemnemu zwrotowi.
16. Reklamacje Klienta dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, funkcjonalności lub działania strony internetowej Sklepu, Klient może zgłaszać poprzez e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: 
kontakt@uzeciak.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres Klienta (poczty elektronicznej lub korespondencyjny) zgłaszającego reklamację oraz szczegółowy opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji. Sprzedawca zastrzega, że niespełnienie w zgłoszeniu reklamacyjnym powyższych wymagań może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji lub poinformowanie Klienta o sposobie jej rozpatrzenia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

VII. Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
2. W stosunkach z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca nie odpowiada za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one skutkiem zaniechań lub działań Klienta, w tym nieprzekazania Sprzedawcy wymaganych danych lub przekazania przez Klienta błędnych danych. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku niezwłocznie po uzyskaniu od Klienta wymaganych i poprawnych danych.

VIII. Program rabatowy

1. Sprzedawca w ramach funkcjonowania Sklepu może ogłaszać i zapraszać Klientów  do udziału w programach rabatowych.
2. Zasady oraz regulamin każdego programu rabatowego ogłaszany będzie z chwilą uruchomienia tego programu.
3. Udział Klientów w programie rabatowym jest dobrowolny, a przystąpienie do niego będzie wymagało osobnego zgłoszenia (w tym akceptacji regulaminu programu rabatowego).

IX. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca informuje, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony Sklepu, której powodem może być:
a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania całkowicie niezależne od Sprzedawcy).
2. W stosunku do Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z Kodeksu cywilnego. W szczególności Sprzedawca będzie ponosić względem tego Klienta odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem tego Klienta może posiadać również inne podstawy prawne, w tym oparte na odpowiedzialności za szkodę  z czynu niedozwolonego (art. 415 i następne Kodeksu cywilnego) lub szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449(1) i następne Kodeksu cywilnego).
3. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (w tym za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu) wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez tych Klientów ze Sklepu niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem. W stosunkach z tymi Klientami wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy może być Regulamin, zamówienie złożone przez Klienta lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

X. Ochrona danych osobowych

1.  Przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą, Klient został poinformowany, że Sprzedawca (Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UZ „UZeciak” z siedzibą przy ul. Podgórnej 50b/15 w Zielonej Górze), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe Klienta.
2. Klient ma prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych, prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Klient może realizować te uprawnienia w szczególności poprzez zalogowanie się do serwisu www.bachanalia.pl. Ponadto, Kupujący ma prawo uzyskania od Sprzedawcy informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta przez Klienta.
3. Dokonując rejestracji w Sklepie (www.bachanalia.pl), Klient potwierdza wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania Klienta, że Sprzedawca będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji umów zawartych z Klientem, zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie (www.bachanalia.pl), Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, w celach statystycznych (w tym wypełniania ankiet oceny procesu składania zamówień, ankiet oceny realizacji zamówienia, ankiet oceny produktu), rozpatrywanych reklamacji lub w celu potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących. Przed udzieleniem którejkolwiek z tych zgód, Sprzedawca poinformuje Klienta o celu przetwarzania jego danych osobowych oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych kategoriach odbiorców tych danych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, zaś zgoda Klienta może być w każdym czasie odwołana. Klient posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawienia lub usunięcia.
5. Dokonując rejestracji w Sklepie (www.bachanalia.pl) Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem (w tym ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych), a także na wystawianie faktur bez podpisu Klienta (opcję można włączyć/wyłączyć samodzielnie w „Panelu Klienta”). Każda ta zgoda może być przez Klienta w dowolnym czasie odwołana.
6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych udzielonego przez Klienta oraz wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych Klientowi.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej im właściwą ochronę.

XI. Polityka prywatności i Cookies

Informacje ogólne.

1. Poniższe postanowienia zawierają politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies oraz innych podobnych technologii w serwisie internetowym Sprzedawcy w domenie: www.bachanalia.pl, która została stworzona i przyjęta przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UZ „UZeciak” z siedzibą przy ul. Podgórnej 50b/15 w Zielonej Górze, w celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie Sprzedawca przypisuje problematyce ochrony prywatności Klientów, w celu udzielenia Klientom informacji o wykorzystywaniu plików cookies, wymaganej przez ustawę Prawo telekomunikacyjne oraz w celu ustalenia zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego Sprzedawcy.
2.  Stowarzyszenie „Uzeciak” będąca właścicielem strony internetowej Sklepu (www.bachanalia.pl) szanuje prawo swoich klientów do prywatności. Szczególnie istotna jest dla nas ochrona danych osobowych naszych Klientów dlatego stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność Klientów. Ważne jest dla nas, żeby każdy Klient odwiedzający nasz Sklep i strony internetowe czuł się bezpieczny korzystając z naszych usług. Dlatego wprowadzono przy niektórych czynnościach (np. składanie zamówienia) systemy rejestracji i logowania. Celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w przepisach prawnych (w szczególności ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie Prawo telekomunikacyjne).
3. W ramach strony internetowej Sklepu mogą zostać zamieszczone linki (lub inne odesłania, w tym reklamowe) umożliwiające Klientowi bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Sprzedawca zaznacza, że nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Sprzedawca doradza, aby przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takie zostały stworzone, a w ich braku skontaktować się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła (przekazanie Sprzedawcy Hasła ma miejsce jedynie w przypadku logowania się do Konta).

Rejestracja, dane osobowe.

5. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres korespondencyjny, opcjonalnie (dobrowolnie) wieku i płci,  a także Login i Hasło, niezbędne do korzystania z niektórych funkcji strony internetowej. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji i materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. W formularzu rejestracyjnym zawarta będzie informacja, że Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach koniecznych dla realizacji umów zawartych z Klientem. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe Klientów mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów – jednakże zawsze tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Klientów.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (m. in. dla celów marketingowych) jest dobrowolna i może być odwołana. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych (w tym ich usuwania). Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie za zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają w określeniu upodobań Klientów, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Sprzedawca korzysta ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Mając wiedzę, do kogo mają one być skierowane, Sprzedawca łatwiej definiuje ich ostateczną formułę i kształt. Stowarzyszenie „Uzeicak”. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności sklepu
6. Sprzedawca nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku Klientów ani innych danych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Klient ma zdolność do czynności prawnych.
7. Serwis Sklepu posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Sprzedawcy przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Klienta przewidzianym w przepisach, w tym ustawie o ochronie danych osobowych.

Cookies i inne podobne technologie.

8. „Cookies” („ciasteczka”) to dane informatyczne (szczególnie krótkie pliki tekstowe), zawierające informacje zapisywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w urządzeniu końcowym Klienta jako użytkownika systemu Sprzedawcy (np. w komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV Klienta z którego dokonano połączenia z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy), możliwe do odczytania tylko przez system Sprzedawcy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika systemu Sprzedawcy (Klienta) w razie ponownego połączenia z tym systemem z urządzenia końcowego Klienta, na którym pliki te zostały zapisane.
9. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie „Uzeciak”. Jak wskazano, pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta, które zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta. Strona internetowa Sprzedawcy  może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Samo przechowywanie cookies w urządzeniu Klienta lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta.

Cel korzystania.

10. Cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach:
a) świadczenia usług objętych Regulaminem;
b) ułatwienia Klientowi korzystania z zasobów Sklepu, dostosowywania zawartości strony internetowej Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego usług do oczekiwań, potrzeb i preferencji konkretnego Klienta (personalizacja usług) oraz optymalizacji korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sprzedawcy;
c) rozpoznania urządzenia Klienta i w ten sposób ułatwienia mu korzystania z zasobów strony internetowej Sprzedawcy, w tym poprzez wyświetlenie strony internetowej Sprzedawcy dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta;
d) monitorowania ruchu Klientów w ramach strony internetowej Sprzedawcy, porównywania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie internetowej Sprzedawcy ponownie wpisywać loginu i hasła;
f) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy;
g) realizacji ankiet, w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Klientowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta.

Blokowanie lub usuwanie cookies.

11. Co do zasady wyłączenie obsługi „cookies” nie powoduje niemożności składania zamówień w Sklepie i korzystania ze Sklepu. Może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług i funkcji udostępnianych w ramach strony internetowej Sklepu.
12. Kupujący, korzystając ze strony internetowej Sprzedawcy, ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Klienta (szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej). Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.

Rodzaje plików cookies.

13. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);  stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
14. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z usług Sprzedawcy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej i aplikacji;  funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; reklamowe – umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań; statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie.

15. Dla zapewnienia wygody Klienta swoich serwisów internetowych, Sprzedawca używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Sprzedawca zaznacza, że używa tej technologii wyłącznie dla wygody Klientów i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.

16. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że te informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że Sprzedawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Klientowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Klienta witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.bachanalia.pl były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.bachanalia.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W stosunkach z Klientem będącym Konsumentem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny czy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu wskazanej w części I ust. 3 Regulaminu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdemu Klientowi przy logowaniu na Konto zostaną udostępnione zmiany Regulaminu oraz informacja o dacie ich wejścia w życie, która nie może przypadać wcześniej niż 14 dni od dnia tego udostępnienia. Jeżeli w okresie tych 14 dni Klient nie wypowie umowy o świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną (zgodnie z częścią VI ust. 2 Regulaminu), wówczas Regulamin w zmienionej treści obowiązuje pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą od 15 dnia od dnia jego udostępnienia. Wszelkie zamówienia złożone i transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach wynikających z Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia danego zamówienia.
5. Ponadto, treść zmian Regulaminu Sprzedawca umieści na stronie internetowej Sklepu.
6. W przypadku powstania sporu z Klientem niebędącym Konsumentem, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Dla wszelkich sporów Sprzedawcy z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym jest polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym dla Umowy i związanych z nią sporów jest prawo polskie.
7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Bez kategorii

Myslovitz i Sylwia Grzeszczak wystąpią 7 czerwca w Zielonej Górze

Oficjalnie potwierdzamy, że w piątek 7 czerwca do grona artystów 52. Bachanaliów dołączają: Sylwia...
Bez kategorii

Koncert Darii Zawiałow odwołany

Z przykrością informujemy, iż niestety z przyczyn niezależnych od nas koncert Darii Zawiałow podczas...
Bez kategorii

52. Dni Kultury Studenckiej Bachanalia zbliżają się wielkimi krokami

Już 3 czerwca rozpoczynamy największe studenckie święto w woj. lubuskim, czyli Dni Kultury Studenckiej...

INFORMACJE

KONTAKT

współpraca przy Bachanaliach 
kontakt@bachanalia.pl lub ps@org.uz.zgora.pl

sklep internetowy / obsługa zamówień 
kontakt@uzeciak.pl

media
akredytacje@bachanalia.pl
(zgłoszenia do 19 maja 2024)

SOCIAL MEDIA

© 2018 Bachanalia.pl. Stworzone z pasją przez Lemonova

© Your copyright text